fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

a. De aanmelding voor Fit Kings is mogelijk via de website van Fit Kings. Via Virtuagym wordt er een account aangemaakt, waarna je op dit account je eigen abonnement kan kiezen.

b. Het lidmaatschap is pas definitief op het moment dat een abonnement betaald is.

c. Inschrijven voor een les gaat via het systeem van Virtuagym. Wanneer een deelnemer zich in wil schrijven, kan dit via de app Virtuagym of via de website van Fit Kings. De deelnemer kan de activiteit tot 12 uur voor aanvang annuleren, door zich op dezelfde manier af te melden voor de training. Indien de deelnemer zich niet uitschrijft of zich aanmeldt maar toch niet deelneemt aan de training, wordt de training in rekening gebracht.

d. Het maximum aantal deelnemers per les is 1. Als dit maximum aantal deelnemers is bereikt, kan een andere deelnemer zich op een wachtlijst zetten via Virtuagym. De deelnemer krijgt bericht zodra de plek vrij komt.

Artikel 2: Indeling en gebruik

a. Fit Kings behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma´s, e.d. te wijzigen.

b. Bij ernstige weersomstandigheden (zoals hevige onweer, sneeuwval, ijzel, storm of extreme warmte) kan het zijn dat er een training niet door gaat. Ingeschreven deelnemers worden via een e-mail of via sms of app op de hoogte gebracht. De training wordt dan niet in rekening gebracht.

c. Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit.

d. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door Fit Kings bepaald.

e. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Fit Kings niet instaat voor het succes en welslagen van dienstverlening.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betaling

a. Een lidmaatschap bij Fit Kings kan op elk gewenst moment ingaan.

b. Betaling dient te geschieden via Virtuagym. Bij het aangaan van een abonnement, ga je automatisch akkoord met een maandelijke incasso.

c. De credits binnen een lidmaatschap hebben een beperkte geldigheid. Deze geldigheid is afhankelijk van de dienst.

c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, wordt de factuur na een maand nogmaals aangeboden. Bij een derde aanbod van de factuur worden er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht en het lid krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

d. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer bovendien de toegang tot de diensten worden geweigerd. Daarenboven is Fit Kings rechtigd bij een achterstand van betaling, de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

e. Fit Kings behoudt zich het recht tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 14 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

f. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

a. Het beoefenen van sport kan risico´s met zich meebrengen. Het volgen van een bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Fit Kings is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

b. Fit Kings aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

c. De deelnemer zal Fit Kings vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.

d. Fit Kings aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer, al dan niet horende bij de diensten van Fit Kings.

Artikel 5: Algemene Voorwaarden en huisregels

a. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en van de eventuele huisregels van Fit Kings en hiernaar te handelen.

b. De algemene voorwaarden en de eventuele huisregels van Fit Kings staan op de website www.fitkings.nl

c. Bij aanmelding stemt de deelnemer er mee in dat zijn/haar gegevens door Fit Kings bewaard zullen worden. Fit Kings verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Artikel 6: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fit Kings aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Fit Kings zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Fit Kings is gevestigd.

Artikel 7: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Fit Kings te accepteren.

b. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Fit Kings en de deelnemer.

c. Bij aanmelding gaat de deelnemer akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.